Werkzaamheden

Loonwerk & Akkerbouw

Ons bedrijf is van oorsprong een melkvee en akkerbouwbedrijf, vanaf 1998 …


Mestdistributie

Als intermediair verzorgen wij de totale distributie van meststoffen zoals …


Transport

Met onze bulk-, kiep- en walking floor wagens transporteren wij meststoffen, en losgestorte goederen

Fourage

Producten die wij veelal leveren zijn hooi, stro, graskuilbalen, luzerne, granen en maïs …


Natuurbeheer

We beheren o.a. korenwolf leefgebied, bloemrijke- en vogel vriendelijke akkerranden.


Loonwerk & Akkerbouw

Ons bedrijf is van oorsprong een melkvee en akkerbouwbedrijf, vanaf 1998 is dit voortgezet als een akkerbouw- en loonwerkbedrijf. Op ons eigen landbouwareaal van ca 150 ha wordt voornamelijk granen, maïs en gras geteeld. Daarnaast wordt regelmatig grond geruild met collega agrariërs om gewasrotaties te begunstigen. Een deel van ons land wordt ingezet voor het professioneel beheer van natuur, voor meer informatie zie  Natuurbeheer.

De expertise uit het voormalig melkvee en akkerbouw bedrijf passen we toe in ons loonwerk welke is uitgegroeid tot een omvangrijke tak van ons bedrijf. In 2019 resulteerde dit in een opsplitsing van deze tak onder de naam Hartmann Maastricht B.V. Als loonbedrijf kunnen we u van dienst zijn met een breed pakket aan werkzaamheden in o.a. de akkerbouw, vee – en fruitteelt en paardenhouderij. Ons werkgebied beperkt zich niet alleen tot omgeving Maastricht en omgeving maar strekt zich uit tot zuid limburg en reikt tot bijvoorbeeld de duitse eifel en het belgische Sint truiden. Ook buiten dit gebied zouden we graag iets voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we bijvoorbeeld snij- en korrelmais aanleveren door heel Nederland, België en Duitsland. Meer daarover zie transport. Als loonwerker houden we ons hoofdzakelijk bezig met graslandbeheer, inkuilen, graanteelt, maisteelt en mestaanwending.
Grondbewerking

Een grondbewerking zorgt voor een ideale basis voor de groei van het gewas. Het draagt bij aan een homogene en optimale structuur van de bodem evenals het onderbrengen van organische stof voor het begunstigen van wortelontwikkeling, toegankelijkheid tot nutriënten en water- en luchtvoorziening. 

Doorgaans wordt de grondbewerking gecombineerd met het aanwenden van mest (cultivator, schijveneg, strip-till) en/of zaaien (diepwoeler, rotorkopeg). Voor het onderbrengen van gewasresten hebben we een 6 schaar vario ploeg van Lemken. Diepwoelen, schijveneggen en rotorkopeggen kunnen we ook als losse grondbewerking aanbieden.

Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

Zaaien

Wie zaait, zal oogsten. Met onze SMS/Lemken zaaicombinatie (3m) kunnen we in één werkgang (diep)woelen, rotorkopeggen en zaaien.

De gebogen tanden van de SMS diepwoeler zorgen ervoor dat de ondergrond actief wordt opgetild en dat storende lagen worden gebroken.

De lemken rotorkopeg en met aandrukrol zorgt voor een vlak zaaibed met de juiste aggregaatgroottes en dichtheid voor optimale ontwikkeling van de plant.

De Lemken Saphir 7 precisiezaaimachine kan met verwisselbare zaaiwielen het kleinste mosterdzaad tot het grootste graan zeer nauwkeurig doseren.


Grondbewerking

Zaaien

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

Maïs planten

landbewerking, inzaai, onkruidbestrijding en oogst van snijmaïs en korrelmaïs behoort tot een van onze hoofd activiteiten. Het zaaibed voorbereiden doen we met rotorkopeg en/of via strip-till bemesting, zie mestdistributie.

Voor het zaaien hebben we een Väderstad tempo V. Deze 8 rij-ige planter is sectie gestuurd en kan zeer nauwkeurig zaaien tot 18 km/uur. De sectiesturing in combinatie met het gps systeem op de tractor zorgt dat er geen overlap of overslagen zijn waardoor efficiënt gebruik wordt gemaakt van het maiszaad. Tijdens het zaaien kan er direct kunstmest en/of granulaat worden toegediend in de rij

De kunstmest word afgemeten en aangevoerd vanuit de Väderstad FH 2200 fronttank. Voor op percelen met veel gewasresten, kluiten of stenen is de machine uitgerust met rijopruimers. Deze fronttank word ook gebruik om graszaad aan te voeren naar de schoffel, zie volgende slide.

Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

Gewasbescherming

Spuiten – Schoffelen

Onze 33 meter brede zelfrijdende veldspuit (Matrot) wordt voornamelijk ingezet om op eigen akker gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Met onze schoffel kunnen we ook biologische onkruid bestrijden in de maïs om chemische middelen te sparen.

Om aan de vanggewas plicht in mais te voldoen kunnen wij met onze schoffel tevens direct gras inzaaien tussen het jonge gewas. Doordat de mais met gps en sectiegestuurd geplant is en dezelfde gps coördinaten gebruikt worden voor het schoffelen ontstaat er minimale schade aan het gewas.

Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

Graslandbeheer

Maaien – schudden – Harken – Persen en Wikkelen / Inkuilen

Wij houden ons bezig met het maaien en inkuilen van gras, zowel in graskuilbalen als kuilvoer. Maaiwerk voeren we uit met een Pottinger duo (6m) en/of Krone/John Deere triple (9m) maaier / kneuzer.

Om het gras te laten drogen wordt het over het land gespreid met een 11 meter brede getrokken schudder (Krone 11.02/10 T) en de Zwaden leggen we met een dubbele hark met middenafleg (Krone Swadro TC 930) of met een dubbele hark met zijafleg (Krone Swadro 810).

Voor het persen van balen hebben we twee grootpakpersen met snij inrichting (Krone BigPack 1270 XC en VC high speed). Graskuilbalen worden gewikkeld met een McHale 998 high speed wikkelaar. De balen worden op en af een plateauwagen geladen met schovel en/of verreiker met balenklem.

Naast het persen van balen kunnen wij het gras ook inkuilen als kuilvoer, zie daarover meer op de volgende slide.


Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

Hakselen / Oprapen – Inkuilen

Kuilvoer kunnen we aanleveren met onze opraapwagens en/of met hakselaar en silagewagens. Oprapen doen we met Strautmann opraap wagens met grote capaciteit en snijinrichting om tot 2,5 cm kort te snijden (Strautmann Giga vitesse en Tera vitesse CFS4601).

Gras, snijmais en GPS (gehele plant silage) hakselen we met onze New Holland FR9060 uitgerust met pickup of maisbek. Voor het transport hebben we twee silagewagens (joskin en Strautmann), de eerder genoemde opraapwagens en twee Joskin kippers met hoge opzetwanden, alle worden automatisch afgedekt

Aanrijden gebeurd met een schovel (JCB 435 S) met dubbellucht voorbanden en silagevork met of zonder maisplaten.

Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

Maaidorsen

Voor het oogsten van graan beschikken wij over twee maaidorsers; een New Holland CX 8.80, 6 schudder met 6 meter breed maaibord en en een Case axial flow 8010 en 7,5 meter breed maaibord. Beide hebben hoge capaciteit en dorsen het graan schoon uit met weinig verlies. Optioneel kan het stro gehakseld worden.

De New Holland combine is voorzien van een vochtsensor en opbrengstmeting. Deze data wordt middels GPS in kaart gebracht en kan gebruikt worden om het perceel te analyseren en om taakkaarten te maken.

De Case combine wordt tevens ingezet voor het dorsen van Korrelmaïs welke daar met zijn agressieve axiale dorstrommel zeer geschikt voor is. In plaats van het maaibord wordt de combine dan uitgerust met een 8 rijige Geringhoff maisplukker om de mais stengel te versnipperen en de kolf eraf te halen.

De afvoer van het graan is naar keuze mogelijk met kippers en/of vrachtwagen.

Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen

 Klepelen/Biochippen 

klepelen / Biochippen

Wanneer er nog veel gewasresten op het land staan maken we die klein met onze 3 meter brede Vicon klepelaar. Dat heeft het voordeel dat deze makkelijker is onder te werken en dat de plant sneller afbreekt wat ten goede komt aan de beschikbaarheid aan nutriënten bij de volgende teelt.

Bij Maïs is er het bijkomende voordeel dat de maïsstengelboorder het op die manier niet overleeft.

Het onderste deel van de maïsstengel dat achterblijft na het combinen van korrelmaïs kunnen wij met onze 6 meter brede Biochipper in één werkgang klepelen en op zwad leggen. door twee werkbreedtes aan dezelfde kant af te leggen wordt 12 meter op één zwad gelegd. Vervolgens kan dit als kuilvoer of in balen verwerkt worden.

Grondbewerking

Zaaien 

Maïs planten

Gewasbescherming 

Graslandbeheer

Inkuilen 

Maaidorsen 

Klepelen/Biochippen

Mestdistributie

Als intermediair verzorgen wij de totale distributie van meststoffen en bodemverbeteraars zoals vloeibare en vaste dierlijke mest, plantaardige en dierlijke digistaat, compost en meerdere soorten bekalking van leverancier tot afnemer.

Door efficient gebruik te maken van deze meststoffen en met kennis van de bodem kunnen we u ontzorgen door bemesting op maat te leveren, indien nodig verbetering van de ph waarde en organische stof voorziening voor een optimale uitgangssituatie voor uw gewas.

Distributie van mest geschiedt door onze modern uitgeruste tankwagens met AGR/GPS en VMA bemonsterings- apparatuur, waarvan er twee zijn uitgerust met een weeginstallatie. Tevens is op ons bedrijf een geijkte weegbrug (tot 70 ton) aanwezig.

Ook dragen wij zorg voor de totale afhandeling van traject bemonstering/Lab. en digitale aanlevering van de mestbonnen aan bureau heffingen. Via een exacte planning proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn en staan wij voor kwaliteitswerk

Voor het emissiearm aanwenden van de mest of vloeibare bodemverbeteraars gebruiken wij de Terra Gator 2244 en Ploeger AT4103, uitgerust met zodenbemester (9m), bouwlandinjecteur (8m), schijveneg (6m), spuitboom of strip-till bemester (6m).                                 

Grote banden met drukwissel systeem op de machines minimaliseren de bodemdruk om structuur van de bodem in goede conditie te behouden. Gps aansturing in combinatie met precies hoeveelheidsafgiftesysteem zorgt voor een optimale bemesting. 

Door gebruik van mestcontainers kan de mest efficiënt worden aangevoerd en uitgereden. De vrachtwagen en bemester hoeven daardoor niet op elkaar te wachten. Met gebruik van de zuigarm hoeven er geen slangen worden aangekoppeld bij het laden van de bemester.

Met de strip-till bemester kan in één werkgang een zaaibed voor de mais worden gecreëerd waarbij de mest in rijen op de ideale positie t.o.v. het zaad wordt aangewend. De maïs wordt later precies in de rij gezaaid door de gps-coördinaten van de bemester over te zetten naar de tractor.           

Ons bedrijf biedt tevens de mogelijkheid voor mestopslag, waardoor wij in staat zijn een homogeen product aan te bieden, het hele seizoen door.                                                                                                                                                                                                                                                        

Voor het uitrijden van vaste mest en bodemverbeteraars hebben we een Strautmann Mestspreider (Streublitz VS18). Tevens kunnen we natuurcompost en mergelkalk uit voorraad leveren.                                                                                                                                                                                               

Onze Kuhn kunstmeststrooier in combinatie met gps gestuurde tractor geeft een exact strooibeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Transport

Wij verzorgen transport in vloeibare (kalk) meststoffen, beregeningswater en losgestorte goederen (granen,korrel/snij maïs, bieten, vaste meststoffen, zand/grind e.a.), daarvoor beschikken wij over een Eurovergunning van de NIWO waardoor wij gerechtigt zijn beroepsgoederenvervoer uit te voeren. Ook Veevoeders (grondstoffen) kunnen we vervoeren daar we GMP+ gecertificeerd zijn.

Vrachtwagen vervoer kunnen we uitvoeren middels tankwagens, kippers, walking-floor en semi-dieplader. Ook kunnen we uw transport verzorgen via landbouwtractoren met kippers, gronddumper of plateauwagens.

Voor grondverzet, laden en lossen hebben wij eventueel een shovel, verreiker en/of heftruck ter beschikking.

Fourage

Producten die wij veelal leveren zijn hooi, stro, graskuilbalen, luzerne, granen en maïs (snij en/of korrel). Deze producten komen vanaf ons eigen akkerbouwbedrijf of worden ingekocht bij onze vertrouwde klanten waardoor we een geborgen kwaliteit kunnen garanderen. Zolang de voorraad strekt kunnen wij het jaar rond op afroep franco boerderij leveren middels onze transportmiddelen, zie transport. Ook bemiddelen wij in rechtstreekse handel tussen leverancier en afnemer.

Hooi, stro, graskuilbalen en luzerne

Hooi, stro, graskuil en luzerne kunnen we in zes groepen van 51, 26, 25, 12, 5 of 0 messen in het invoerkanaal van de pers kortsnijden tot minimaal 22mm voor betere menging in de voermengwagen en opname. Afmeting van hooi en stro balen zijn 240cm x 120cm x 70 cm (l x b x h) en gewikkelde graskuil en luzerne balen zijn 175 cm lang. Op verzoek kunnen ook kortere balen geperst worden. Hooi en stro worden overdekt bewaard.

Granen

De granen die we telen slaan we zelf droog op, dit zijn vooral tarwe en gerst, maar we telen bijvoorbeeld ook haver en rogge.


Mais

We produceren snijmais, korrelmais en kunnen ook ccm aanbieden. Snijmais slaan we op in een sleufsilo. Droging van de korrelmais vind plaats op ons erf met eigen droger en wordt vervolgens opgeslagen in een daarvoor bestemde opslaghal met bodemventilatie.

Natuurbeheer

Vanuit het akkerbouwbedrijf hebben we kennis en ervaring opgedaan voor het beheren van korenwolf leefgebied, bloemrijke en vogel akkerrand.

Om de biodiversiteit te versterken zaaien wij een aantal randen met bloemenmengsel in. Dit beheer is een weldaad voor insecten (bijen, vlinders) en vogels.


De korenwolf of de wilde hamster is een met uitsterven bedreigde diersoort waarvan de laatste in Nederland in het wild voorkomende op onze akkers zijn gevonden in 1998. Vanuit de EU is een beschermingsprogramma opgezet waar wij sindsdien aan hebben deelgenomen. Met enige trots kunnen we melden dat wij de laatste jaren meerdere malen in de prijzen zijn gevallen betreffende de meeste hamsters op onze percelen.

In samenspraak met RVO en de Provincie Limburg hebben we meerdere malen meegedaan aan experimenteel beheer waarbij nieuwe duurzame ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Een mooi voorbeeld is het HOEB (hamster op eigen benen) beheer waarbij we via een op ons bedrijf aangeschafte arenstripper inzetten waardoor er na de oogst voldoende bedekking en bescherming voor de korenwolf overblijft. In tegenstelling tot conventionele oogstmethoden wordt bij deze techniek voor het oogsten van granen alleen de korrel geoogst, het stro en de aar blijft daarbij staan op de akker.

Locatie

Bronckweg 500

6228XV Maastricht

Contact

info@hartmannmaastricht.nl

Telefoon

Kantoor 043-3617853

Henny 06-53875215

Joel 06-13696369

Facebook

Bezoek ons op social media


Het weer